Att skapa underlag för utveckling av förskolan

Till nästa konferens ska de deltagande förskolorna presentera olika verktyg de använt för att dokumentera barns kunnande inom ett avgränsat läroplansmål. Det blir intressant att se bredden av verktyg. Vi kommer kanske få se olika observations- och reflektionsprotokoll, fotografier, mind-maps, ordmoln och projektberättelser med mera. Då verktygen används vid upprepade tillfällen är tanken att förändrat kunnande borde kunna synliggöras.

Analyserna som görs av det material som uppstår ska enligt uppdrag och läroplan alltid sättas i samband med verksamhetens förutsättningar och genomförande. Därför behövs även underlag som beskriver detta. Det kan handla om självvärderingar som till exempel Skolverkets BRUK och eventuellt föräldraenkäter, men även liknande verktyg som nämndes ovan.

Förskoleforskaren Jan Håkansson varnar för att samla in för stora mängder av underlag med hjälp av olika metoder. Det är viktigare att noggrant välja metod som bäst passar för att få ett underlag som tydligt speglar den måluppfyllelse man vill skapa sig en bild av. Viktigt är att alltid minnas orsaken till varför man vill se barnens förändrade kunnande och måluppfyllelsen – för att underlätta och stimulera till förbättring av verksamheten!

Hur synliggör ni barns förändrade kunnande? Hur gör ni kopplingarna till verksamheten? Skriv gärna och berätta! I oktober kommer vi kunna ge inblickar i hur förskolor i programmet har arbetat.

Boktips: Håkansson, Jan (2013). Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem. Strategier och metoder. Lund: Studentlitteratur.


Att visa på värdet av barnens alster

Vi har visat i bloggen på miljöer och dokumentationer på vår förskola. Den här gången tänkte vi visa hur vi synliggör och visar värdet på barnens alster som skapas.

Vi som arbetar på Glömsta förskola vill att barnens alster ska värderas lika högt som våra miljöer. Detta som en del av vårt kvalitetsarbete. I början av vår resa upptäckte vi att alster och skapelser inte gavs någon större omsorg när de var klara. De sattes upp på väggarna utan någon tanke på att det skulle se snyggt ut. Pedagoger skrev sällan någon rubrik vad alstren handlade om. Efter gemensamma diskussioner kom vi fram till att alster skulle visas lika stor omsorg som övriga dokumentationer. Först och främst kände vi att det var viktigt att sätta alstren i ett sammanhang, med en rubrik till och eventuellt en liten text som förklarar varför vi använt oss av just den här tekniken. Vi använder oss av bakgrunder eller ramar för att lyfta och förstärka bilderna. Vi skriver inte direkt på barnens teckningar utan sätter små lappar intill och vi sätter upp alstren på ett tilltalande sätt; symetriskt och med likadana bakgrunder. Vi bifogar även denna gång exempel på hur det kan se ut.

 

IMG_1180

På denna avdelningen har de yngre barnen fått pröva akvarellmålning.

IMG_1194

Här har de äldre barnen fått studera en solros och skapat utifrån den med permanentpenna och vattenfärg.

IMG_1192

här har barnen fått pröva olika tekniker, sockermålning och tejpmålning bland annat.

IMG_1190

Vackra kulmålningar!

IMG_1182

Här har barnen fått reflekterat om en fråga om vatten och sedan illustrerat detta.

IMG_1186

Vilka vackra färger det blir med svart bakgrund!

IMG_1185

På den här avdelningen har pedagogerna sparat barnens porträtt från förra läsåret så på den övre raden är från 2013-14 och den nedre från 2014-15.

 

Om det är något ni undrar över så är det bara att höra av sig!

Helena och Evelina


Pedagogiska miljöer

I förra inlägget beskrev vi att en del Glömstas utvecklingsarbete har handlat om hur vi visar på hög kvalité genom pedagogisk dokumentation men parallellt har vi även arbetat med att miljön ska spegla våra projekt, visa på hög kvalité och att vi ser barnen som kompetenta forskare. Jag som besökare ska kunna se via miljön vad för projekt som pågår på respektive avdelning. När vi utvecklar och utvärderar vår miljö så utgår vi ifrån våra tre T:n som ledsagare, miljön ska vara Tydlig, Tillgänglig och Tilltalande. Vi iordningställer våra miljöer med mindre olika stationer som ska bjuda in barnen med spännande material.

Ett annat perspektiv och begrepp vi använder på Glömsta förskola är att barnen har rätt till att välkomnas in i ett görande och med det menar vi att miljön ska locka barnen till att skapa, konstruera och utforska när de kommer till oss redan på morgonen. Vid borden kan vi duka fram olika sätt att skapa, i byggrummen kan vi ställa iordning djur, växter och konstruktionsmaterial, iordningställa overheaden med spännande material, ha musik som ger stämning eller en miljö som uppmuntrar till rollek. I detta inlägg vill vi inspirera med bilder på spännande miljöer som välkomnar barnen till en utforskande sammanhang med spännande kontraster.

Stort tack för oss!

Evelina och Helena

 

IMG_4428

Vid detta ljusbord kan de leka att de åker till rymden med hjälpa av en projektor.

IMG_4415

Vi utforskar transperant material och färger.

IMG_4417

En iordningställd overhead välkomnar in barnen.

IMG_4423

Välkomna att leka med oss i vår värld!

IMG_4420

Vid detta bord kan barnen konstruera och designa mönster med flera fantastiska material.

IMG_4430

Att välkomnas in att få skapa och forska kring tussilagon i flera dimensioner. med hjälpa av förstoringsglas, bilder, riktiga tussilagon och pennor.

IMG_4436

Tillgängligt, tydligt och tilltalande. Ett sätt att erbjuda barnen material med olika sätt att sortera.

IMG_4438

Spela på flaskor med olika mängd vatten.

IMG_4441

På denna avdelning handlar projektet om fantastiska kulbanor, barnens konstruktioner får stå kvar så att de välkomnas in i ett görande.

IMG_4440

Vi erbjuder flera stationer som är tillgängliga, tydliga och tilltalande på våra avdelningar.

IMG_4445

I detta byggrum välkomnas barnen in till att utveckla sina kunskaper om kartor som är deras projekt.

IMG_4451

På denna avdelningen arbetar de med Bockarna Bruse och har omarbetat en spjälsäng till en spännande miljö.

 


Reflektionsdokument

På våra förskolor (i Flemingsberg) jobbar vi projektinriktat och från och med i år är det fokus på matematik. När vi jobbar med projektet på avdelningarna strävar vi efter att utgå från barnens erfarenhetsvärld och intressen. Vi pedagoger använder oss av en Power Point presentation där vi lägger in dokumentation från projektaktiviteterna. Vi upptäckte att vi ofta missar vissa delar när vi endast skrev våra reflektioner i löpande text. Vi la ofta fokus på hur vi gick vidare istället för att stanna upp och reflektera över aktiviteten som varit och hur det kommer sig att vi gjorde dessa val. Numera har vi även lagt in reflektionsdokumentet (PDF) i Power Pointen varje vecka, detta för att få systematik i arbetslagets reflektioner på planeringen.

I organisationen arbetar vi fortfarande med vilka olika frågor vi kan utgå ifrån inom de olika rubrikerna. Vi har upptäckt hur betydelsefullt det är att lägga till och göra små ändringar för att på så sätt synliggöra och tydliggöra vad vi gör med barnen och hur vi kommer in på olika spår i vårt projekt med barnen.

Ett litet tips från oss på Linneans förskola, Annika och Helena